طرح دروس برنامه آموزشی
 
 
  نام درس: نوروآناتومي نظري
 
Time
Topics
2 Hours
Spinal cord, Ascending & Descending Pathways
2 Hours
Brain stem (Medulla + Pons)
2 Hours
Brain stem (Midbrain) + 4th ventricle
2 Hours
Cerebellum
2 Hours
3rd Ventricle + Diencephalon
2 Hours
Cerebral hemisphere (Topography)
2 Hours
Cerebral hemisphere (Cortex + White matter)
2 Hours
Basal ganglia + Lateral ventricle
2 Hours
Reticular formation +  limbic system
2 Hours
Head Sensory pathways & Autonomic nervous system
2 Hours
‍Comparative Neuroanatomy
2 Hours
‍Comparative Neuroanatomy
2 Hours
Neuronal Stem Cells
 
 
  
   نام درس: نوروآناتومي عملي 
 
Time
Topics
2 Hours
Dissection: Spinal Cord + Brain Stem + Diencephalonِ
2 Hours
Dissection: Cerebral Hemispheres
2 Hours
Brain Plastination
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Spinal cord
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Brain stem
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Cerebellum
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Diencephalon
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Cerebral hemisphere
2 Hours
Macroscopic & Microscopic sections of Basal Ganglia
2 Hours
Dissecting Rat or Mouse Brain
30 Hours
Observation: Neurosurgery Operation Room
 
References:
-1  BARR'S The Human Nervous system: AnAnatomical Viewpoint by: JH Kiernan
   -2Carpenter's HumanNeuroanatomy; By: Andre Parent
-3  Sisson & Grossman's the Anatomy ofDomestic Animals 
 
  
  نام درس: نوروامبريوژنز و نوروهيستولوژي
 
Time
Topics
2 Hours
Neuron & Neurogliaِ
2 Hours
Histology of Spinal cord, Cerebellum & Cerebrum
1 Hour
Histology of Nerve & Glia
0.5 Hours
Autonomic Nervous system
1 Hour
Early Embryogenesis
2 Hours
Trilaminar germ disc formation
1 Hour
Neural tube formation & Molecular regulation of neural tube formation
0.5 Hour
Development of Spinal cord
0.5 Hour
Development of Cerebellum
0.5 Hour
Development of Diencephalon
0.5 Hour
Development o f Telencephalon
0.5 Hour
Development of Sensory ganglia
0.5 Hour
Development of Autonomic system
0.5 Hour
Development of Nose
1 Hour
Development of Ear
2 Hours
Development of Eye
 
 
Lab:
1-  Tissue preparation (Fixation, embedding, sectioning & Stainin)
2 - Study of the Nervous system Microscopic slides (Nerve, ganglia, sensory cortex, motor cortex, brain stem, cerebellum, spinal cord)
3- Study of the Mouse embryo Nervous system in ED 10-15
4- Electron microscopy (Scanning & Transmission)
 
References:
1-The Developing Human clinically oriented Embryology; Moor, SaundersPublisher
2-Essentials of human embryology; William J Larsen
3-Developing brain
4-Principles of Neuroscience; ER Kandel, JH Schwartz, TMJassell
5-Basic Histology; Junquira
 
 
  نام درس: نوروهيستوشيمي
 
Time
Topics
2 hours
Histochemistry: Definition, Terms, Sepecificationsِ
1 hour
Preparation of Buffer solutions
1 hour
Fixation
0.5 hour
Preparation of Paraffin Tissues
0.5 hour
Preparation of Frozen Tissues
0.5 hour
Principles of Enzymes Histochemistry
0.5 hour
Detection of Basic & Acidic Phosphatase
0.5 hour
ِDetection of Esterase's Histochemistry
0.5 hour
Detection of Lipase Histochemistry
0.5 hour
Histochemical Detection of Beta Glucoronidase
0.5 hour
Histochemical Detection of Peroxidase
0.5 hour
Histochemical Detection of Dehydrogenase
0.5 hour
Histochemical Detection of Peptidase
 
References:
1-Chemo architecture of the Brain: Kudilf Niev Wenhags, Springer-Verlag
2-Principles of Neurosciences. Eric R Kandle, James H Schwartz, Thomas MJessel
3-Essentials of human embryology; William J Larsen
 
   
نام درس: نوروفارماكولوژي
 
Time
Topics
2 hrs.
Principle of pharmacodynamics
2 hrs.
Principle of pharmacokinetics
2 hrs.
Cholinergic & anticholinergic drugs
2 hrs.
Adrenergic & antiadrenergic drugs
2 hrs.
Opioid analgesics
2 hrs.
Anxiolytics, sedatives and hypnotics
2 hrs.
Antidepressants
2 hrs.
Mood-stabilizing agents
2 hrs.
Antipsychotics
2 hrs.
Muscle relaxants, Local anesthetics
2 hrs.
General anesthetics
2 hrs.
Anticonvulsants
2 hrs.
Management of Parkinson disease and other movement disorders
2 hrs.
Drugs used in Alzheimer’s disease
2 hrs.
Stimulants and depressants of appetite
2 hrs.
Alcohols
2 hrs.
Drug abuse and addiction
 
  
 
نام درس: فيزيوپاتولوژی سيستم اعصاب
 
Time
Topics
2 hrs.
Reactions of neurons and glial cells to injuries
2 hrs.
Brain ischemia
2 hrs.
Dementia and Alzheimer’s disease
2 hrs.
Dyslexia and learning disabilities
2 hrs.
Frontal lobe disorder
2 hrs.
Coma
2 hrs.
Aphasia
2 hrs.
Epilepsy
2 hrs.
Parkinson disease and other movement disorders
2 hrs.
Multiple sclerosis
2 hrs.
Psychosis
2 hrs.
Mood disorders
2 hrs.
Anxiety Disorders
2 hrs.
Migrain
2 hrs.
Neuropathy
2 hrs.
Myopathy
 
 
 نام درس: نوروژنتيک
 
Time
Topics
2 hrs
Modern approaches to neurogenetic conditions and genetic testing
2 hrs
Genetic counseling
2 hrs
Gene therapy for inherited diseases of CNS
2 hrs
Neurogenetics diseases and inherited neuropathies
2 hrs
Duchenne/Becker muscular dystrophy and limb gridle muscular dystrophy
2 hrs
Non-dystrophic disorders of muscle and myotonic dystrophy
2 hrs
Spinal muscular atrophy and hereditary spastic paraparesis
2 hrs
Mitochondrial disorders
2 hrs
Friedreich atazia, autosomal dominant ataxias and Huntington disease
2 hrs
Wilson disease
2 hrs
Dystonia and other inherited movement disorders
2 hrs
Inherited dementias, inherited epilepsies
2 hrs
Leukodystrophies and storage diseases
2 hrs
Genetic forms of common neurodegenerative diseases, Parkinson disease, Alzheimer’s disease, Tauopathies
2 hrs
Amyotrophic lateral sclerosis
2 hrs
Prion disease
2 hrs
Ethical dilemmas in neurogenetics
 
References:
Neurogenetics - edited by David R. Lynch
 
  نام درس: نوروفيزيولوژی
 
Time
Topics
2 hrs
Organization of nervous system
2 hrs
Sensory processes and receptors
2 hrs
Somatic sensation I
2 hrs
Somatic sensations II
2 hrs
Visual system I
2 hrs
Visual system II
2 hrs
Auditory system I
2 hrs
Auditory system II
2 hrs
Chemical senses
2 hrs
Motor functions of spinal cord (muscle spindle)
2 hrs
Brain stem and vestibular system
2 hrs
Motor cortex and pyramidal tract
2 hrs
Cerebellum
2 hrs
Basal ganglia
2 hrs
Higher brain functions (language and memory)
2 hrs
Sleep and brain waves (EEG)
2 hrs
Limbic system and autonomic nervous system
 
References:
1- Principle of neural science; Kandel E. R.; 2004
2- Textbook of physiology, Pattonet al.,; 1989
3- Neuroscience: exploring thebrain, Bear MF et al.,; 2001
   
 
 نام درس: نوروبيولوژی سلولی و مولکولی
 
Time
Topics
2 hrs
Electrical excitability and ion channels
2 hrs
Synaptic events and neurotransmission
2 hrs
Intracellular signaling
2 hrs
Neurotransmitters
2 hrs
Acetylcholine and histamine
2 hrs
Catecholamines
2 hrs
Serotonin and melatonin
2 hrs
Inhibitory amino acids, excitatory amino acids and purines
2 hrs
Neuropeptides and neurotrophins
2 hrs
Brain energy metabolism and neuroimaging
2 hrs
Molecular basis of prion diseases
2 hrs
Myelin biochemistry and diseases involving myelin
2 hrs
Apoptosis and necrosis
 
References:
1-     Neurobiology molecules, cells and systems; Grat G. Matheus. Blackwell science 2th edition, 2001
2-     Thedeveloping brain. Michel Brown, Roye Kexens and Andrew Lumsden; OxfordUniversity; 2001
3-     Molecular neuroscience; Patricia Revest andAlan Longstaff: Bros Sceience publisher; 1998
4-     Molecular neuroscience; David Carter, DavidMurphy-Pearson; Educational Limited; 1999
5-     Cell physiology; Nicholas Sperelakis SourceBook , last edition
 
 نام درس: نوروسايکولوژی شناختی
 
Time
Topics
2 hrs
The behavioral geography of the brain
2 hrs
The neuropsychological examination: procedures
2 hrs
The neuropsychological examination: interpretation
2 hrs
Orientation and attention
2 hrs
Perception
2 hrs
Memory I: tests
2 hrs
Memory II: batteries, paired memory tests and questionnaires
2 hrs
Verbal functions and language skills
2 hrs
Concept formation reasoning
2 hrs
Executive functions and motor performance
2 hrs
Observational methods, rating scales and inventories
2 hrs
Tests of personal adjustment
 
 
 نام درس: نورو اندو کرينولوژی
 
Time
Topics
2 hrs
Introduction to endocrinology
2 hrs
Pituitary gland; Neurohypophysis
2 hrs
Hypothalamic-hypophysial-adrenal axis
2 hrs
Regulation of adrenal gland secretion
2 hrs
Chemokines in neuronal differentiation
2 hrs
Chemokines and cytokines in neurological diseases
2 hrs
Stress related modulation of the immune system
2 hrs
Physiology of pain
2 hrs
Neurophysiology of Alzheimer’s disease: an immunological approach
2 hrs
Immune system in epilepsy and seizure
2 hrs
Immune correlates of autism
2 hrs
Immunological variables in bipolar disorder
2 hrs
Depression and immune system
2 hrs
Neural correlates of allergy
2 hrs
Immunotherapy of neurological diseases
2 hrs
IDO pathway and serotonin in depression: therapeutic uses
2 hrs
Anti-inflammatory drugs in psychoneurologic disorders
 
 
 
 نام درس: رژنراسيون اعصاب مرکزی
 
Time
Topics
2 hrs
پاسخ جسم نورونی به قطع آکسون
2 hrs
پاسخ آکسون به ضايعه
2 hrs
پاسخ گليالی
2 hrs
نقش توکسين های تحريکی و راديکالها
2 hrs
نقش نوروتروفين ها
2 hrs
استفاده از پيوند های نورونی 1
2 hrs
استفاده از پيوندهای نورونی 2
2 hrs
استفاده از سلولهای بنيادی در ترميم
2 hrs
اعصاب آسيب ديده مرکزی
2 hrs
نوروپلاستيسيتی 1
2 hrs
نوروپلاستيسيتی 2
2 hrs
نقش مهندس ژنتيک در ترميم اعصاب مرکزی 1
2 hrs
نقش مهندس ژنتيک در ترميم اعصاب مرکزی 2
2 hrs
مصرف داروها در ترميم اعصاب مرکزی
2 hrs
نئو آنژيوژنزيس در ترميم اعصاب مرکزی
2 hrs
استفاده ار فناوری نانو در بازسازی سيستم عصبی
 
 
   نام درس: روش های پژوهش در علوم اعصاب
 
عنوان
تئوری: اصول کار با حيوانات آزمايشگاهی
عملی: handling حيوانات آزمايشگاهی، تعيين جنسيت، مقيد کردن حيوانات آزمايشگاهی، انواع تزريقات و خون گيری، ايجاد بيهوشی در حيوانات آزمايشگاهی، euthanasia در حيوانات آزمايشگاهی
عملی: استريو تاکسی
تئوری: اصول الکتروفيزيولوژی
تئوری: اصول روش patch clamp
عملی: کار با فيزيوگراف
تئوری: روش های اندازه گيری حافظه
عملی: Morris water maze
تئوری: مدل های ايجاد صرع در حيوانات آزمايشگاهی
عملی: صرع ايجاد شده با پنتيلن تترازول
تئوری: روش های بررسی اثرات ضد اضطراب داروها
عملی: elevated plus maze
تئوری: روش های بررسی اثر ضد درد داروها
عملی: hot plate, formalin test, writhing test
تئوری: روش های بررسی اثر اعتياد آور دارو ها
عملی: بررسی اثر داروهای موثر در ترک وابستگی به مرفين
تئوری: روش های اندازه گيری داروهای اشتها آور و ضد اشتها
تئوری: روش های اندازه گيری mRNA
عملی: روش های استخراجRNA ، real time PCR
عملی: روش استخراج DNA  و genotyping
تئوری: روش های اندازه گيری توتال پروتئين و پروتئين های اختصاصی
عملی: Lowry or Bradford protein measurement
Western Immunoblotting, ELISA
تئوری: اصول کشت سلولی
عملی: کشت نورون، کشت آستروسايت
عملی: کشت سلول های خونی
عملی: stem cells
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-21 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ