تعريف رشته علوم اعصاب

دانشجويان اين رشته سيستم اعصاب را از جنبه هاي مختلف مانند آناتومي، جنين شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيولوژي مولكولي، فارماكولوژي و آسيب شناسي نقش و وظايف مربوطه مورد مطالعه قرار ميدهند. دانش آموختگان اين رشته همچنين قادر خواهند بود كه با درك عميق و كاربردي، رابطه ساختار و عملكرد مغز با رفتارهاي مختلف را شناخته و تحليل نمايند.
 
 فعاليتهاي گروه علوم اعصاب در 3 زمينه انجام مي پذيرد.
1-  آموزشي:
ارتقاء كيفيت آموزش علوم پايه و باليني در دانشگاهها
2- پژوهشي:
طراحي و اجراي پروژه اي تحقيقاتي در زمينه علوم اعصاب
3- خدمات مشاوره اي:
 ارايه خدمات مشاوره اي به منظور طراحي مدل هاي پژوهشي مناسب در طرح هاي پژوهشي پيشنهاد شده توسط متخصصين علوم باليني.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-13 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ