طول دوره و تعداد واحد های درسی:
طول دوره تحصيل 5/4 تا 6 سال می باشد. تعداد کل واحدهای درسی در طی دوره 47 واحد است.
دانشجو از شروع دوره و در طی سه نيمسال تحصيلی تعداد 30 واحد درس تئوری را می گذراند که شامل 21 واحد دروس اختصاصی اجباری ، 6 واحد دروس اختصاصی اختياری و 4 واحد دروس کمبود يا جبرانی می باشد.  
دانشجو در نيمسال چهارم پس از قبولی در امتحان جامع، از پروپوزال پايان نامه خود دفاع نموده و وارد مرحله تحقيقاتی می شود. دانشجو از نيمسال 5 تا 8، در هر نيمسال 5 واحد درس پايان نامه را اخذ می نمايد. 
 
                                                                                                                              
دروس اختصاصی
نام درس
تعداد واحد
نوروامبريولوژی و نورو هيستولوژی
2
نورو بيولوژی سلولی و مولکولی
2
نوروآناتومی
2
نوروفيزيولوژی
2
نورواندوکرينولوژی
2
نورو هيستو شيمی
1
رژنراسيون اعصاب مرکزی
2
روش های پژوهش در علوم عصب پايه
4
پاتوفيزيولوژی سيستم عصبی
2
نورو فارماکولوژی
2
نوروسايکولوژی شناختی
2
نوروژنتيک
2
دروس کمبود يا جبرانی
سيستم های اطلاع رسانی پزشکی
1
روش های تحقيق و آمار پيشرفته
3
 
 
 
برنامه کلی درسی دکتری تخصصی علوم اعصاب
 
 
نیمسال اول
نام درس
تعداد واحد
سيستم های اطلاع رسانی پزشکی
1
نوروامبريولوژی و نورو هيستولوژی
2
نورو بيولوژی سلولی و مولکولی
2
نوروآناتومی
2
نوروفيزيولوژی
2
نوروهیستوشیمی
1
جمع واحدها
10
 
 
نیمسال دوم
نام درس
تعداد واحد
روش های تحقيق و آمار پيشرفته
3
نورواندوکرینولوژی
2
نوروژنتيک
2
روش های پژوهش در علوم عصب پايه
4
جمع واحدها
11
 
 
نیمسال سوم
نام درس
تعداد واحد
رژنراسیون سیستم اعصاب مرکز
2
پاتوفيزيولوژی سيستم عصبی
2
نورو فارماکولوژی
2
نوروسايکولوژی شناختی
2
درس اختياری
2
جمع واحدها
10
 
 
نیمسال چهارم
نام درس
تعداد واحد
امتحان جامع
ـــ
دفاع از پروپوزال
ـــ
جمع واحدها
 
 
 
نیمسال پنجم
نام درس
تعداد واحد
پایان نامه 1
5
جمع واحدها
5
 
 
نیمسال ششم
نام درس
تعداد واحد
پایان نامه 2
5
جمع واحدها
5
 
 
نیمسال هفتم
نام درس
تعداد واحد
پایان نامه 3
5
جمع واحدها
5
 
 
نیمسال هشتم
نام درس
تعداد واحد
پایان نامه 4
5
جمع واحدها
5
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-24 8:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ