طول دوره و تعداد واحد های درسی:نیمسال اول
نام درس
نوع درس
واحد
پیشنیاز
آمار زیستی
کمبود / جبرانی
2
ايمونولوژي عمومي
بیوشیمی پروتئین ها، فاکتورهای رشد و سیتوکین ها
اختصاصی اجباری
2
بیوشیمی پزشکی
ژنتیک مولکولی پزشکی
اختصاصي اجباري
2
ژنتیک پزشکی
کار با حیوانات آزمایشگاهی
کمبود / جبرانی
1
ــــ
فيزيولوژي مکانيسم پيام هاي داخل سلولي (Cell Signaling)، آپاپتوزيس و تنظيم چرخه سلولي
اختصاصي اجباري
2
بیوشیمی پزشکی
جمع واحد
9


نیمسال دوم
نام درس
نوع درس
واحد
پیشنیاز
سيستم ايمني و بيمارهاي اتوايميون
اختصاصي اجباري
2
ايمونولوژي عمومي
بیوانفورماتیک
اختصاصی اجباری
1
ژنتیک پزشکی
اساس مولکولی بیماری ها
اختیاری
4
ــــ
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی
اختصاصي اجباري
3
ژنتيک مولکولي پزشکي
جمع واحد
10


نیمسال سوم
نام درس
نوع درس
واحد
پیشنیاز
اصول ژن درمانی
اختصاصي اجباري
2
ژنتیک مولکولی پزشکی
اپيدميولوژي مولکولي
اختصاصي اجباري
2
ژنتيک مولکولي پزشکي
فيزيوپاتولوژي بيماري ها (اختصاصي)
اختياري
2
بيوشيمي، فيزيولوژي
جنبه هاي اخلاقي پزشکي مولکولي
اختصاصي اجباري
1
ژنتيک مولکولي پزشکي
جمع واحد
7
 
نیمسال چهارم
نام درس
نوع درس
امتحان جامع
اختصاصي اجباري
دفاع از پروپوزال
ـــــ
جمع واحد
ـــــ
 
نیمسال پنجم
نام درس
نوع درس
تعداد واحد
پایان نامه 1
اختصاصي اجباري
5
جمع واحد
5
 
نیمسال ششم
نام درس
نوع درس
تعداد واحد
پایان نامه 2  
اختصاصي اجباري
5
جمع واحد
5
 
نیمسال هفتم
نام درس
نوع درس
تعداد واحد
پایان نامه  3
اختصاصي اجباري
5
جمع واحد
5
 
نیمسال هشتم
نام درس
نوع درس
تعداد واحد
پایان نامه  4
اختصاصي اجباري
5
جمع واحد
5
 
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-7 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ