اسامی اعضاء هیات علمی گروه پزشکی مولکولی
 دکتر وحید رزبان (مدیر گروه)
دکترای ژنتیک
 
ایمیل : razban_vahid@yahoo.com 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
scholar.google

شماره تماس:32305471 داخلی 105

دکتر پاک شیر

دکتر کیوان پاکشیر (استاد مدعو)
دکترای قارچ شناسی پزشکی

ایمیل : 
pakshirk@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی: 
CV
scholar.google

شماره تماس: 32305291
 
دکتر تابعی

دکتر محمدباقر تابعی (استاد مدعو)
 دکترای ژنتیک 

 ایمیل : 
tabeismb@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس32349610

دکتر جمشید زاده

دکتر اکرم جمشیدزاده (استاد مدعو)
متخصص فارماکولوژی و سم شناسی

ایمیل : 
ajamshid@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
scholar.google

شماره تماس:32424128 داخلی 230  

دکتر حاتم

دکتر غلامرضا حاتم (استاد مدعو)
دکترای انگل شناسی پزشکی

ایمیل : 
hatamGHR@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس:32305291 دکتر مهدی دیانت پور (استاد مدعو)
دکترای ژنتیک پزشکی 

ایمیل : mdianatpur@gmail.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV


شماره تماس : 32349610
 


دکتر امیر رحیمی
دکترای بیوانفورماتیک

ایمیل : 
rahimiamir@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV
scholar.google

 شماره تماس : 32340034
 
 
 
دکتر عرفانی

دكتر نصرا... عرفاني (استاد مدعو)
دکترای ایمنولوژی
ایمیل : erfanin@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس: 32303687
 
 دکتر فردایی

دکتر مجید فردایی (استاد مدعو)
دکترای ژنتیک ملکولی

ایمیل : mfardaei@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس: 32349610

 
دکتر گرامی زاده

دکتر بیتا گرامی زاده (استاد مدعو) 
متخصص پاتولوژي باليني و تشريحي
 
  
ایمیل : geramib@sums.a.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس: 32301784 
 
دکتر معطری

دکتر آفاق معطری (استاد مدعو)
دکترای ویروس شناسی

ایمیل : moattaria@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google
 
شماره تماس: 32304356
 
دکتر نکوییان

دکتر علی اکبر نکوئیان (استاد مدعو)
دکترای فارماکولوژی

ایمیل : 
nekooeiana@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV
scholar.google

شماره تماس: 32306866

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-9 14:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ