باتوجه به سير تحول علوم مولکولي در دو دهه اخير بخصوص تعيين ترتيب نوکلئوتيدهاي ژنوم انسان در سال 2003، مکانيزم مولکولي بيماري ها از نقش منحصر به فردي برخوردار گرديده است. با اطلاع از مکانيزم مولکولي بيماري ها امکان تشخيص و درمان بيماري ها انجام پذير خواهد بود.
پزشکي مولکولي يکي از شاخه هاي جوان علوم پايه مي باشد که پيشرفت آن با سرعتي حيرت انگيز درجهان آغاز شده و شگفتي هاي بسياري را سبب گرديده است يکي از ضرورت ها جهت تأسيس رشته پزشکي مولکولي در مقطع دکتراي تخصصي Ph.D اين است که اين رشته مي تواند با تلفيق خلاقيت و انتقال دانش پزشکي مولکولي از طريق ترکيب آموزش و پژوهش پايه و باليني بر يادگيري فعال و تحقيق به روز به گسترش مرزهاي دانش در اين حيطه کمک بنمايد. بنابراين رسالت  اصلي اين رشته فراهم ساختن عرصه آموزشي و پژوهشي در راستاي بررسي بيماري ها و عوامل ايجاد کننده در سطح مولکولي است. کليه مراکز تحقيقاتي و آموزشي دانشگاهي خصوصيات مراکز تحقيقات باليني نياز به فهم و آشنايي کامل به مفاهيم پزشکي در سطح سلولي و مولکولي دارند بنابراين تربيت متخصصان در مقطع دکترا دررشته پزشکي مولکولي مي تواند سبب ارتقاء کمي و کيفي تحقيقات در عرصه پزشکي گردد. از آن جا که تحقيقات مولکولي علوم پايه در زمينه هاي مختلف از جمله بيوشيمي، ژنتيک ايمنولوژي، بيماري هاي عفوني، سرطان در تشخيص و درمان بسياري از بيماري ها کمک شاياني کرده است. بنابراين تأسيس اين دوره در مقطع Ph.D از اهميت دو چندان برخوردار مي باشد. نهايتاً تربيت نيروي انساني در سطح دکتراي تخصصي Ph.D به ارتقاء کمي و کيفي تحقيقات خواهد انجاميد و فارغ التحصيلان اين رشته از اين طريق مي توانند مشکلات موجود بهداشتي و درماني در حيطه پزشکي مولکولي را رفع بنمايند.
باتوجه به جايگاه ويژه دانشگاه علوم پزشکي شيراز در زمينة فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي متماديدر رشته هاي بيوشمي، ژنتيک، ايمني شناسي، ميکروبشناسي و پاتولوژي و همچنين تعدد وجود چندين مرکز تحقيقات باليني معتبر، تأسيس رشته پزشکي مولکولي در مقطع Ph.D در اين دانشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. 
 وجوه امتياز آموزشي رشته پزشکي مولکولي نسبت به ساير رشته هاي ديگر :
باتوجه به پيشرفت هاي سريع در شاخه هاي علوم پزشکي و افزايش اطلاعات در زمينه هاي مختلف علوم پايه منجمله ژنتيک، بيولوژي مولکولي، ايمني شناسي، بيوشيمي، ميکروب شناسي و ... لزوم رشته اي که بتواند از نقاط مشترک علوم فوق در جهت تشخيص و درمان بيماري ها استفاده نمايد از اهميت ويژه و منحصر به فردي برخوردار است. رشته پزشکي مولکولي به عنوان رشته اي جديد ويژگي هاي فوق را دارا بوده و هم اکنون در تعداد زيادي از دانشگاه هاي معتبر دنيا فعاليت دارد.
يکي از جوانب مهم رشته پزشکي مولکولي که آن را از بقيه رشته ها متمايز مي کند، امکان فعاليت هاي بين رشته اي آن خواهد بود موارد مهم زير از جمله فعاليت هايي مي باشند که به دليل اهميت بين رشته اي بودن رشته پزشکي مولکولي قابل اهميت خواهد بود.
1- تشخيص مولکولي بيماري هاي ژنتيکي، خود ايمني، عفوني، متابوليکي و ...
2- تعيين آمار مناسبي از بيماري هاي ژنتيکي، خودايمني، سرطاني، متابوليک و عفوني جهت برنامه ريزي صحيح در غربالگري
3- تقويت بانک سلولي در جهت پيشبرد تحقيقات
4- درمان بيماري هاي فوق الذکر به روش هاي ژن درماني و روش هاي جايگزين با اطلاعات کسب شده از مکانيزم مولکولي بيماري ها
بنابراين رشته پزشکي مولکولي کاربرد متدهاي ايجاد شده مولکولي در پزشکي مي باشد.
تکنيک هاي مختلفي در عرصه رشته هاي مختلف علوم پايه پزشکي ابداع و استفاده گرديده اند بدون ترديد در صورت آگاهي از اين تکنيک هاي مختلف کاربري آنها در پيشرفت علوم پزشکي در قالب رشته پزشکي مولکولي امکان بالقوه اي را ايجاد خواهد نمود.
نهايتاً مهمترين تمايز رشته پزشکي مولکولي با بقيه رشته هاي علوم پايه پزشکي، کسب اطلاعات مهم مخصوصاً از جنبة تکنيکي علوم مختلف مي باشد. 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-11 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ