اعضای هیات علمی گروه زیست فن آوری


 

دکتر امین رمضانی
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

ایمیل: aramezani@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس:32305488
و 32305471  

 


دکتر عباس بهزاد بهبهانی (استاد مدعو)
دکترای ویروس شناسی

ایمیل : behzadba@gmail.com 

 سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس: 32270240

 


دکتر عباس قادری (استاد مدعو)
دکترای ایمونولوژی

ایمیل : ghaderia@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس : 07132351575

 دکتر یونس قاسمی (استاد مدعو)
      متخصص بیوتکنولوژی دارویی     

ایمیل : ghasemi@sums.ac.ir

 سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس: 07132340034

 

دکتر زهره مصطفوی پور(استاد مدعو)
دکترای بیوشیمی

ایمیل: zmostafavipour@yahoo.co.uk

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس: 32303029
دكتر پونه مكرم (استاد مدعو)
دکترای بیوشیمی

ایمیل : mokaram2@yahoo.com

سوابق آموزشی و پژوهشی : 
CV

شماره تماس: 32303029


 

دکتر امیر سوار دشتکی

دکترای بیوتکنولوژی پزشکی 

ایمیل :  

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

  


    

دکتر علی دهشهری (استاد مدعو)
متخصص بیوتکنولوژی دارویی

ایمیل : dehshahria@sums.ac.ir

سوابق آموزشی – پژوهشی :CV


شماره تماس: 32424127  داخلی 251

 

دکتر شیوا همتی (استاد مدعو)
متخصص بیولوژی مولکلوی

ایمیل :   hemmatish@sums.ac.ir

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس: 32424127   داخلی  273

 

دکتر محمد حسین مروت (استاد مدعو)
متخصص بیوتکنولوژی دارویی 

ایمیل : 
mhmorowvat@sums.ac.ir 

سوابق آموزشی و پژوهشی : CV

شماره تماس:    32424127 داخلی  281

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-27 13:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ